YOUthDIG 2017 messages

From EuroDIG Wiki
Jump to navigation Jump to search

YOUthDIG 2017


YOUthDIG logo


YOUthDIG MESSAGES 2017 in English


MEDIA AND CONTENT

1. Fake News

 • “Fake news” undermines democracy, trust in the media, and content published on the Internet because “fake news” misleads citizens and lowers trust in content publishers. All stakeholders should make digital literacy a priority, which includes critical thinking skills to recognise fake news.

2. Right to Publish Content

 • Freedom of expression is valued, and citizens should be able to publish content without government restriction. This should be in accordance with Article 10 of the European Convention on Human Rights.


HUMAN RIGHTS

3. Access to the Internet

 • Although access to the Internet is not universally recognized as a human right at this point in time, it should be considered a crucial enabler for rights such as but not limited to: freedom of expression and assembly, and right to information and education. Also, it should be at the heart of discussions around connectivity and digital inclusion.

4. Net Neutrality

 • Economic interests should not be the single defining factor in who can access what Internet content and services, where, and when.

5. Intermediary Liability

 • Content takedown should not be the lowest common denominator between regulators and intermediary service providers. Controversial content is also not inherently harmful.
 • The lack of transparency of intermediary service providers’ business practices and algorithms should be addressed in order to ensure users’ rights are respected.

6. Human Rights Instruments

 • What applies offline also applies online.
 • Instruments that govern digital rights should not be a matter of states alone but be based on multistakeholder collaboration.


CYBERSECURITY

7. Critical Internet Infrastructure Security

 • We call on all stakeholders, in collaboration with each other, to ensure the security and stability of critical Internet infrastructure, and safeguard it against both physical and cyber threats without violating human rights.

8. Emerging Technology Security

 • We urge all stakeholders to emphasize security issues of emerging technologies, such as the Internet of things, artificial intelligence, and botnets. With the proliferation of these technologies into everyday life, end user vulnerability to numerous threats can – and does – jeopardize life, health, property, and human rights.

9. Child Safety Online

 • We call on law enforcement agencies, Internet service providers, and other relevant stakeholders to strengthen cooperation in combating online sexual exploitation of children.
 • Parents, schools, and educators should collaborate on cyberbullying awareness and prevention.

10. Data Security

 • All stakeholders should respect the integrity, confidentiality, and availability of data. Improving cybersecurity literacy of end users and developing related information and communications technology skills is critical, especially among youth, and we call on all stakeholders to advocate for the use of updated software and secure connections.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Albanian

Translators: Sara Dushi, Oliana Sula


MEDIA DHE PËMBAJTJA

1. Lajmet e rreme

 • “Lajmet e rreme” ulin vlerën e demokracisë, besimin në media si edhe përmbajtjen e publikimeve në internet sepse keqorientojnë qytetarët dhe ulin besimin ndaj publikuesve . Edukimi dixhital, duke përfshirë edhe aftësimin e të menduarit kritik për të dalluar lajmet e rreme, duhet të jetë përparësi për të gjithë grupet e interesit.

2. E drejta për të publikuar online

 • Liria e shprehjes vlerësohet, qytetarët duhet të kenë të drejtën për të publikuar online pa kufizimin e qeverisë dhe në përputhje me Nenin 10 të Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.


TË DREJTAT E NJERIUT

3. Aksesi në internet

 • Edhe pse aksesi në internet në ditët e sotme nuk njihet ende si një nga të drejtat e njeriut ai duhet të konsiderohet si një mundësues i të drejtave të tilla si, por jo vetëm i lirisë së shprehjes, I lirisë së grumbullimit, i të drejtës së informimit dhe i të drejtës së edukimit. Gjithashtu, aksesi në internet duhet të jetë në qendër të diskutimeve rreth lidhjes dhe përfshirjes dixhitale.

4. Paanësia e rrjetit

 • Interesat ekonomike nuk duhet të jenë i vetmi faktor përcaktues se kush mund të ketë akses çfarë, ku dhe kur.

5. Përgjegjësia e ndërmjetësve

 • Heqja e materialeve nga Interneti nuk duhet të emëruesi më ulët i përbashkët ndërmjet rregullueve dhe ndërmjetësuesve që e ofrojnë shërbimin. Materialet me përmbajte të diskutueshme nuk janë domosdoshmërisht të dëmshme.
 • Mungesa e trasparencës së praktivave të biznesit dhe algoritmave të ndërmjetësuesve që e ofrojnë shërbimin duhet të adresohet në mënyrë që të garantohet respektimi i të drejtave të përdoruesve.

6. Instrumentat e të Drejtave të Njeriut

 • Çdo gjë që aplikohet offline, vlen edhe online.
 • Instrumentat që rregullojnë qeverisin të drejtat dixhitale nuk duhet të jenë detyrë vetëm e shteteve por duhet të bazohen në një bashkëpunim ndërsektorial.


SIGURIA KIBERNETIKE

7. Siguria e Infrastrukturës Kritike të Internetit

 • I bëjmë thirrje të gjithë grupeve të interesit në bashkëpunim të ngushtë me njëri-tjetrin, të sigurojnë sigurinë dhe qëndrueshmërinë e infrastrukturës kritike të internetit dhe ta mbrojnë atë nga kërcënimet kibernetike dhe fizike pa dhunuar të drejtat e njeriut.

8. Siguria e Teknologjisë në Zhvillim

 • Nxisim të gjitha grupet e interesit duhet të theksojnë çështjet e sigurisë të teknologjive në zhvillim si Interneti i Gjërave, Inteligjenca Artificiale dhe botnetet. Përhapja e shpejtë e këtyre teknologjive në jetën e përditshme çon në rritjen e vulnerabilitetit të përdoruesve ndaj kërcënimeve të shumta që mund të rrezikojnë dhe rrezikojnë jetën, shëndetin, pronën dhe të drejtat e njeriut.

9. Siguria e Fëmijëve Online

 • I bëjmë thirrje agjensive të zbatimit të ligjit, dhe grupeve të tjera të interesit relevante të përforcojnë bashkëpunimin në luftën ndaj shfrytëzimit seksual të fëmijëve online.
 • Prindërit, shkollat dhe mësuesit duhet të bashkëpunojnë në rritjen e ndërgjegjësimit dhe parandalimit të bulizmit kibernetik.

10. Siguria e të dhënave

 • Të gjithë grupet e interesit duhet të respektojnë integritetin, konfidencialitetin dhe disponueshmërinë e të dhënave. Përmirësimi i edukimit kibernetik të përdoruesve finalë dhe zhvillimi i i aftësive të komunikimit dhe informimit teknologjik është kritik veçanërisht te të rinjtë. I bëjmë thirrje të gjithë grupet të interesit duhet të mbështësin përdorimin e softëare-ve të përditësuara dhe lidhjeve të sigurta.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Armenian

Translator: Hovhannes Aghajanyan


ՄԵԴԻԱ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

1. Կեղծ Նորություններ

 • «Կեղծ նորություններ»֊ը թուլացնում է ժողովրդավարությունը, վստահությունը լրատվամիջոցների և համացանցում հրապարակված բովանդակության հանդեպ, քանի որ այն թյուրիմացության մեջ է գցում քաղաքացիներին և նվազեցնում է վստահությունը տեղեկատվություն հրապարակողների նկատմամբ։ Բոլոր շահագրգիռ կողմերը որպես գերակայություն պետք է դիտարկեն թվային գրագիտությունը, այդ թվում՝ կեղծ լուրերը ճանաչելու համար անհրաժեշտ քննադատական մտածողության հմտությունները։

2. Տեղեկատվություն հրապարակելու իրավունք

 • Խոսքի ազատությունը գնահատելի է, և քաղաքացիները պետք է կարողանան տեղեկատվություն հրապարակել առանց իշխանությունների կողմից սահմանափակումների և Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի համաձայն։


ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

3. Համացանցի հասանելիություն

 • Չնայած ներկայումս համացանցի հասանելիությունը համընդհանուր ճանաչում չի ստացել որպես մարդու իրավունք, այնուամենայնիվ, այն պետք է դիտարկել որպես բեկումնային խթան այնպիսի իրավունքների համար, ինչպիսիք են՝ խոսքի ազատությունը և խաղաղ հավաքների իրավունքը, տեղեկացված լինելու և կրթություն ստանալու իրավունքները: Բացի այդ, այն պետք է լինի Կապի և Թվային ներառմանն առնչվող քննարկումների կիզակետում։

4. Համացանցի չեզոքություն

 • Տնտեսական շահերը չպետք է հանդիսանան եզակի որոշիչ գործոն այն հարցում, թե ով «ինչ, որտեղ և երբ» կարող է մատչել։.

5. Միջանկյալ պատասխանատվություն

 • Տեղեկատվության հեռացումը չպետք է հանդիսանա կարգավորողների և միջնորդական ծառայություն մատուցողների միջև ընդհանուր հայտարարի գալու նվազագույն պայման։ Վիճահարույց բովանդակությամբ տեղեկատվությունն, ըստ էության, վնասակար չէ։
 • Միջնորդական ծառայություններ մատուցողների բիզնես գործունեության և ալգորիթմների թափանցիկության պակասը պետք է հաշվի առնել, որպեսզի երաշխավորվի հարգանքը օգտվողների իրավունքների հանդեպ:

6. Մարդու իրավունքներին առնչվող գործիքներ

 • Այն, ինչը կիրառելի է անցանց, կիրառելի է նաև առցանց։
 • Այն գործիքները, որոնք ղեկավարում են թվային իրավունքները չպետք է լինեն բացառապես պետությունների խնդիրը, այլ պետք է հիմնված լինեն բազմակողմանի համագործակցության վրա։


ԿԻԲԵՐԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

7. Համացանցի կիրտիկական ենթակառուցվածքի անվտանգություն

 • Մենք կոչ ենք անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին միմյանց հետ համագործակցելով ապահովել համացանցի կրիտիկական ենթակառուցվածքի անվտանգությունն ու կայունությունը և առանց մարդու իրավունքների խախտման պաշտպանել Ֆիզիկական և կիբեր սպառնալիքներից։

8. Զարգացող տեխնելոգիաների անվտանգությունը

 • Մենք կոչ ենք անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին ընդգծել զարգացող տեխնոլոգիաների անվտանգությանն առնչվող խնդիրները, մասնավորապես՝ բանացանցը, արհեստական ինտելեկտը և բոտնետերը։ Առօրյա կյանքում այդ տեխնոլոգիաների ամրապնդմանը զուգահեռ վերջնական օգտվողի խոցելիությունը կարող է վտանգի երթարկել մարդկային կյանքը, առողջությունը, գույքը և մարդու իրավունքները։

9. Երեխաների առցանց անվտանգությունը

 • Մենք կոչ ենք անում իրավապահ մարմիններին, կապի ծառայություններ մատուցողներին և այլ համապատասխան շահագրգիռ կողմերին ամրապնդել համագործակցությունը երեխաների՝ առցանց սեռական շահագործման դեմ պայքարում:
 • Ծնողները, դպրոցնեը և մանկավարժները պետք է համագործակցեն կիբերահաբեկչության իրազեկման և կանխարգելման հարցերում։

10. Տվյալների անվտանգություն

 • Բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է հարգեն տվյալների ամբողջականությունը, գաղտնիությունը և հասանելիությունը: Կիբերանվտանգության վերաբերյալ վերջնական օգտվողների գրագիտության բարելավումը, համապատասխան տեղեկատվության մշակումը և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների հմտությունները շատ կարևոր են հատկապես երիտասարդության շրջանում, և մենք կոչ ենք անում բոլոր շահագրգիռ կողմերին քարոզել նորացված ծրագրային ապահովման և անվտանգ միացումների օգտագործման մասին։
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in German

Translators: Dennis Redeker, Elisabeth Schauermann


MEDIEN UND INHALTE

1. Fake News

 • Fake News (Falschmeldungen) untergraben die Demokratie, das Vertrauen in Medien und in Onlineinhalte, weil sie BürgerInnen irreführen und die Glaubwürdigkeit von HerausgeberInnen senken. Alle Stakeholder sollen deshalb digitale Kompetenzen und kritisches Denken fördern, damit BürgerInnen Falschmeldungen selbst erkennen können.

2. Das Recht, Inhalte zu veröffentlichen

 • Die Meinungsäußerungsfreiheit wird hochgehalten und BürgerInnen sollen die Möglichkeit haben, ohne Einschränkungen durch Staaten Inhalte zu veröffentlichen, wie es in Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegt ist.


MENSCHENRECHTE

3. Internetzugang

 • Obwohl das Recht auf Internetzugang zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht einheitlich als Menschenrecht deklariert wurde, sollte es doch als wichtiger Faktor in der Ausübung von vielen Menschenrechten anerkannt werden, wie etwa den Rechten auf Meinungsäußerungs- und Versammlungsfreiheit, Informationsfreiheit und Bildung. Gleichzeitig soll das Recht auf Internetzugang in Diskussionen über digitale Inklusion und Entwicklung im Zentrum stehen.

4. Netzneutralität

 • Wirtschaftliche Interessen allein sollen nicht bestimmen, wer wann worauf im Internet Zugriff hat.

5. Verantwortlichkeit von Internet-Vermittlern (engl. Internet intermediaries)

 • Die Entfernung von Onlineinhalten soll nicht zum kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen Gesetzgebung und Internetvermittlern werden. Kontroverse Inhalte sind nicht inhärent schädlich.
 • Die fehlende Transparenz in den Geschäftstätigkeiten und Algorithmen von Internetvermittlern soll angegangen werden, um sichergehen zu können, dass die Rechte der NutzerInnen respektiert werden.

6. Menschenrechtsinstrumente

 • Was offline gilt, muss auch online gelten.
 • Neue Menschenrechtsinstrumente, die digitale Menschenrechte festlegen, sollen nicht alleine das Ergebnis staatlicher Interessen sein, sondern auf Multi-Stakeholder-Initiativen basieren.


CYBERSICHERHEIT

7. Sicherheit kritischer Internet-Infrastrukturen

 • Wir rufen alle Stakeholder dazu auf, gemeinschaftlich für die Sicherheit und Stabilität kritischer Internet-Infrastrukturen zu sorgen und diese gegen physische und Cyberattacken zu schützen, ohne dabei Menschenrechte zu verletzen.

8. Sicherheit von Zukunftstechnologien

 • Wir rufen alle Stakeholder dazu auf, Sicherheitsaspekte von Zukunftstechnologien wie dem Internet der Dinge, künstlicher Intelligenz und Botnets zu betonen. Mit der Integration dieser Technologien in unser alltägliches Leben kann - und wird - die erhöhte Angreifbarkeit der NutzerInnen dazu führen, dass Leben, Gesundheit, Eigentum und Menschenrechte auf dem Spiel stehen.

9. Sicherheit von Kindern im Internet

 • Wir rufen Strafverfolgungsbehörden, Internet Service Provider und andere relevante Stakeholder dazu auf, ihre Zusammenarbeit bei der Bekämpfung sexueller Übergriffe auf Kinder im Internet auszubauen.
 • Eltern, Schulen und Lehrende sollten bei der Aufklärungsarbeit und Prävention von Cybermobbing zusammenarbeiten.

10. Datensicherheit

 • Alle Stakeholder sollten die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten respektieren. Es ist entscheidend, die sicherheitsrelevanten Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere der jüngeren NutzerInnen in Bezug auf ihre Internetnutzung zu verbessern. Wir rufen alle Stakeholder dazu auf, die Nutzung aktualisierter Software und sicherer Internetverbindungen zu empfehlen.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in French

Translator: Raphaël Beauregard-Lacroix


MÉDIAS ET CONTENU

1. “Fake News”

 • Les “fake news” sapent les fondements de notre démocratie ainsi que notre confiance envers les médias et les contenus publiés en ligne, parce qu’elles induisent les citoyens en erreur et diminuent la confiance envers les éditeurs de contenus. Toutes les parties prenantes devraient faire de l’alphabétisation aux outils numériques et aux technologies de l’information une priorité, tout en y incluant le développement de l’esprit critique, afin de combattre le phénomène des “fake news”.

2. Liberté de publier

 • La liberté d’expression est une valeur commune et les citoyens doivent pouvoir publier des contenus en ligne sans restrictions de la part des autorités gouvernementales, dans le respect de l’Article 10 de la Convention uropéenne des Droits de l’Homme.


LIBERTÉS FONDAMENTALES

3. Accès à internet

 • Bien que l’accès à internet ne soit pas pour l’instant reconnu comme une liberté fondamentale, il devrait être considéré comme un catalyseur crucial à l’exercice des libertés fondamentales, comme par exemple, mais sans s’y limiter, la liberté d’expression et d’association et le droit à l’information et à l’éducation. De plus, l’accès à internet devrait être au cœur des discussions portant sur le développement de la connectivité ainsi que l’intégration numérique.

4. Neutralité du réseau

 • Les intérêts économiques ne devraient pas être le seul facteur déterminant qui peut accéder à quoi, où et quand.

5. Responsabilité des intermédiaires

 • Le retrait de contenus ne devrait pas être le plus petit dénominateur commun entre les autorités gouvernementales et les fournisseurs de services intermédiaires. Les contenus controversés ne sont pas préjudiciables en soi.
 • Le manque de transparence dans les pratiques commerciales et les algorithmes utilisés par les fournisseurs de services intermédiaires devrait être abordé afin de s’assurer que les libertés fondamentales des utilisateurs sont respectées.

6. Libertés fondamentales : instruments juridiques

 • Ce qui est applicable hors-ligne l’est aussi en ligne.
 • Les instruments juridiques qui gouvernent les libertés numériques ne sont pas l’apanage des seuls États mais doivent être le fruit d’une collaboration de l’ensemble des parties prenantes.


CYBERSECURITÉ

7. Sécurité des infrastructures critiques

 • Nous en appelons à la collaboration de toutes les parties prenantes afin que la sécurité et la stabilité des infrastructures d’information critiques soit sauvegardée face aux menaces à leur intégrité physique et numérique, dans le respect des libertés fondamentales.

8. Sécurité des nouvelles technologies

 • Nous exhortons toutes les parties prenantes à mettre l’accent sur les questions de sécurité reliées aux nouvelles technologies comme l’internet des objets, l’intelligence artificielle et les réseaux de zombies. Avec la prolifération de telles technologies dans la vie de tous les jours, les utilisateurs peuvent voir leur vie, leur santé, leurs biens ou leurs libertés fondamentales mises en danger.

9. Sécurité en ligne des enfants

 • Nous appelons tous les organismes chargés de l’application de la loi, les fournisseurs d’accès et les autres parties prenantes concernées à renforcer leur coopération visant à combattre les abus sexuels d’enfants en ligne.
 • Les parents, écoles, enseignants et éducateurs devraient collaborer afin de prévenir et de sensibiliser les membres de leurs établissements sur le cyberharcèlement.

10. Sécurité des données

 • L’ensemble des parties prenantes devrait respecter l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des données ainsi que contribuer au développement des compétences reliées aux technologies de l’information et articulièrement en matière de cyber-sécurité, auprès des jeunes. Nous en appelons à l’ensemble des parties prenantes afin de répandre et promouvoir l’usage de logiciels récents et mis à jour et de connexions sécurisées.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Greek

Translator: Haris Kyritsis


ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1. Ψευδείς ειδήσεις

 • Οι «Ψευδείς ειδήσεις» υπονομεύουν την δημοκρατία, την εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης και στο περιεχόμενο που είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο λόγω ότι παραπλανούν τους πολίτες και μειώνουν την εμπιστοσύνη τους στους παρόχους ειδησεογραφικού περιεχομένου . Όλοι οι φορείς θα πρέπει να έχουν ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των πολιτών στις ψηφιακές τεχνολογίες , ώστε να διαμορφώσουν κριτική σκέψη και να μπορούν να αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις.

2. Το δικαίωμα της δημοσίευσης περιεχομένου

 • Η ελευθερία της έκφρασης είναι πολύτιμη και οι πολίτες θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να δημοσιεύουν περιεχόμενο χωρίς κυβερνητικές παρεμβάσεις και περιορισμούς. Αυτό θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

3. Πρόσβαση στο διαδίκτυο

 • Αν και η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ως ανθρώπινο δικαίωμα σε αυτό το χρονικό σημείο, θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας κρίσιμος παράγοντας για άλλα ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία της έκφρασης , το δικαίωμα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην πληροφορία. Ακόμα θα πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά των συζητήσεων γύρω από την διασύνδεση και την ένταξη στον ψηφιακό κόσμο.

4. Ουδετερότητα του διαδικτύου

 • Τα οικονομικά συμφέροντα δεν θα πρέπει να είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας για το ποιος θα έχει πρόσβαση στο περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του διαδικτύου.

5. Ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων

 • H κατάργηση περιεχομένου δεν θα πρέπει να είναι ο μοναδικός κοινός παρανομαστής μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών και των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών. Ακόμα το αμφιλεγόμενο περιεχόμενο δεν σημαίνει πάντα ότι είναι επιβλαβές.
 • Η έλλειψη διαφάνειας, οι επιχειρηματικές πρακτικές και οι αλγόριθμοι των ενδιαμέσων παρόχων υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπιστούν έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των δικαιωμάτων των χρηστών – καταναλωτών.

6. Φορείς διασφάλισης Ανθρωπινών Δικαιωμάτων

 • Ότι ισχύει εκτός του διαδικτύου ισχύει και στο διαδίκτυο.
 • Οι φορείς που διέπουν τα ανθρώπινα ψηφιακά δικαιώματα δεν θα πρέπει να βασίζοντα μόνο στα κράτη αλλά θα στην συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.


ΚΥΒΕΡΝΑΣΦΑΛΕΙΑ

7. Ασφάλεια κρίσιμης υποδομής του Διαδικτύου

 • Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η σταθερότητα της κρίσιμης υποδομής του διαδικτύου ενάντια σε φυσικές απειλές αλλά και κυβερναπειλές χωρίς όμως να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

8. Ασφάλεια των νέων τεχνολογιών

 • Καλούμε όλους τους φορείς να δώσουν έμφαση στα θέματα ασφάλειας των νέων τεχνολογιών όπως το Internet Of Things , την τεχνητή νοημοσύνη και τα botnets. Λόγω της όλο και μεγαλύτερης ενσωμάτωσης των παραπάνω στη καθημερινότητα, θα πρέπει να προστατευτούν οι τελικοί χρηστές από ευπάθειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή τους , την υγεία τους, την περιουσία τους και τα ανθρώπινα δικαιώματα τους.

9. Ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο

 • Καλούμε όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και άλλους εμπλεκόμενους φορείς να ενισχύσουν την συνεργασία τους ώστε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο.
 • Οι Γονείς, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να συνεργαστούν για την ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού αλλά και στην πρόληψη του φαινομένου αυτού.

10. Ασφάλεια των δεδομένων

 • Όλοι οι φορείς θα πρέπει να σέβονται την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων και ακόμα την συνεχή ενημέρωση του λογισμικού και την καθιέρωση ασφαλών συνδέσεων ώστε να διασφαλιστούν τα παραπάνω. Επιπρόσθετος η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των χρηστών – καταναλωτών και ιδιαίτερα των νέων σε θέματα ασφάλειας, πληροφορικής αλλά και τηλεπικοινωνιών είναι κρίσιμη και απαραίτητη.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Italian

Translator: Matteo Haenen


MEDIA E CONTENUTI

1. Notizie False

 • Le notizie false danneggiano la democrazia, la fiducia nei media e i contenuti pubblicati su internet in quanto ingannano i cittadini e riducono la fiducia nei confronti degli editori di contenuti. Tutti gli attori devono dare priorità all’alfabetizzazione digitale, che include l'abilità di sviluppare un pensiero critico così da riconoscere le notizie false.

2. Diritto di pubblicare contenuti

 • È data importanza alla libertà d'espressione e i cittadini devono poter pubblicare contenuti senza restrizioni da parte dei governi, nel rispetto dell'articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.


DIRITTI UMANI

3. Access to the Internet (accesso a internet)

 • Nonostante nell'attuale momento storico l'accesso a internet non sia ancora universalmente riconosciuto come un diritto umano, esso è da considerarsi come un elemento chiave per rendere possibile l’esercizio di diritti quali, ma non limitati a, la libertà di espressione e di riunione, il diritto all’informazione e all'istruzione. Inoltre, esso deve costituire il cuore della discussione riguardante la connettività e inclusione digitale.

4. Neutralità della rete

 • Gli interessi economici non dovrebbero essere il singolo fattore determinante rispetto a chi può avere accesso a cosa, dove e quando.

5. Intermediary Liability (Responsabilità degli intermediari)

 • La rimozione di contenuti non deve essere il minimo comun denominatore tra enti regolatori e i prestatori intermediari di servizi. I contenuti controversi non sono necessariamente dannosi in quanto tali.
 • L’assenza di trasparenza rispetto alle prassi commerciali e agli algoritmi dei prestatori intermediari di servizi deve essere affrontata al fine di assicurare che i diritti degli utenti siano rispettati.

6. Human Rights Instruments (Strumenti in materia di diritti umani)

 • Ciò che si applica offline, si applica anche online.
 • Gli strumenti che regolano i diritti digitali non devono essere una materia di esclusiva competenza degli Stati, ma devono essere basati sulla collaborazione multilaterale di tutti gli attori.


SICUREZZA INFORMATICA

7. Sicurezza dell’infrastruttura critica dell’internet

 • Chiediamo a tutti gli attori di assicurare, tramite la reciproca collaborazione, la sicurezza e stabilità dell’infrastruttura critica dell’internet e di salvaguardarla contro le minacce sia fisiche che informatiche senza violare i diritti umani.

8. Sicurezza delle tecnologie emergenti

 • Esortiamo tutti gli attori a dare importanza ai problemi di sicurezza relativi alle tecnologie emergenti come l’Internet degli oggetti, l’intelligenza artificiale e i botnet. Con il proliferare di queste tecnologia nella vita quotidiana, la vulnerabilità dell’utente finali a varie minacce ne può mettere e ne mette a rischio la vita, la salute, la proprietà e i diritti umani.

9. Sicurezza dei bambini online

 • Ci appelliamo alle forze dell’ordine, i fornitori di servizi internet e gli altri attori rilevanti affinché rafforzino la cooperazione al fine di combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini online.
 • Genitori, scuole ed educatori devono collaborare alla sensibilizzazione rispetto al cyber-bullismo e alla prevenzione dello stesso.

10. Sicurezza dei dati

 • Tutti gli attori devono rispettare l’integrità, la confidenzialità e disponibilità dei dati. E’ essenziale migliorare l’educazione alla sicurezza informatica degli utenti finali e svilupparne le relative conoscenze nonché le competenze circa le tecnologie di comunicazione , specialmente tra i giovani. Esortiamo gli attori a sostenere l’uso di software aggiornati e connessioni sicure.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Romanian

Translator: Andreea Rusu


MEDIA ȘI CONȚINUT

1. Știri false

 • "Știrile false" subminează democrația, încrederea în mass-media și conținutul publicat pe Internet, deoarece induc în eroare cetățenii și scad încrederea în editorii de conținut. Toate părțile interesate ar trebui să prioritizeze alfabetizarea digitală, inclusiv abilitățile de gândire critică pentru ca utilizatorii să poată să recunoască știrile false.

2. Dreptul de a publica conținut

 • Libertatea de exprimare este valoroasă, iar cetățenii ar trebui să publice conținut fără restricții guvernamentale și în conformitate cu articolul 10 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.


DREPTURILE OMULUI

3. Accesul la Internet

 • Deși accesul la Internet nu este, în prezent, universal recunoscut ca și un drept al omului, acesta ar trebui să fie considerat un factor generator pentru drepturi, cum ar fi libertatea de exprimare și de întrunire, dreptul la informare și educație și nu, numai. De asemenea, dreptul de a avea access la internet ar trebui să se afle în centrul discuțiilor legate de conectivitate și incluziune digitală.

4. Neutralitatea Netului

 • Interesul economic nu ar trebui să fie singurul factor determinant în ceea ce privește cine acceseaza ce, unde și când.

5. Răspunderea Furnizorilor de Servicii Intermediare

 • Eliminarea conținutului nu ar trebui să fie cel mai mic numitor comun între autoritățile de reglementare și furnizorii de servicii intermediare. Conținutul controversat nu este în mod inerent dăunător.
 • Pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor, lipsa de transparență a practicilor de afaceri și a algoritmilor ar trebui adresată în cadrul discuțiilor despre răspunderea furnizorilor de servicii intermediare.

6. Instrumente pentru respectarea Drepturilor Omului

 • Ceea ce se aplică offline se aplică și online.
 • Instrumentele care guvernează drepturile digitale nu ar trebui să fie o responsabilitate exclusivă a statelor, ci ar trebui să se bazeze pe o colaborare multipartită.


SECURITATE CIBERNETICĂ

7. Securitatea Infrastructurii Critice a Internetului

 • Solicităm tuturor părților interesate, ca prin colaborare, să asigure securitatea și stabilitatea infrastructurii critice a internetului și să o protejeze împotriva amenințărilor fizice și cibernetice, fără a încălca drepturile omului.

8. Securitatea Tehnologiilor Emergente

 • Îndemnăm toate părțile interesate să adreseze problemele de securitate ale tehnologiilor emergente, cum ar fi Internetul lucrurilor, inteligența artificială și botneturile. Odată cu proliferarea acestor tehnologii în viața de zi cu zi, vulnerabilitatea utilizatorilor la numeroase amenințări poate - și chiar - pune în pericol viața, sănătatea, proprietatea și drepturile omului.

9. Siguranța Copiilor Online

 • Cerem instituțiilor de aplicare a legii, furnizorilor de servicii de internet și altor părți interesate să-și consolideze cooperarea în combaterea exploatării sexuale online a copiilor.
 • Părinții, școlile și profesorii ar trebui să colaboreze în ceea ce privește conștientizarea și prevenirea cyberbullying-ului.

10. Securitatea Datelor

 • Toate părțile interesate trebuie să respecte integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor. Îmbunătățirea cunoștințelor privind securitatea informatică a utilizatorilor și dezvoltarea competențelor legate de tehnologia informațiilor și comunicațiilor este esențială, în special în rândul tinerilor. Solicităm tuturor părților interesate să susțină utilizarea software-ului actualizat și a conexiunilor securizate.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Russian

Translator: Olga Kyryliuk


МЕДИА И КОНТЕНТ

1. «Фейковые» новости

 • «Фейковые» новости подрывают демократическое устройство, доверие к медиа и контенту, размещенному в Интернете, в силу запутывания потребителей и снижения надежности источников информации. Все стейкхолдеры (заинтересованные стороны) должны признавать своим приоритетом цифровую грамотность, в том числе развитие критического мышления, необходимого для распознавания «фейковых» новостей.

2. Право публиковать контент

 • Свобода выражения взглядов должна уважаться. Каждому должно гарантироваться право публиковать контент без каких-либо ограничений со стороны правительств и согласно статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.


ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

3. Доступ к Интернету

 • Несмотря на то, что доступ к Интернету еще не получил всеобщего признания в качестве самостоятельного права, он должен рассматриваться как необходимое предусловие реализации следующих прав человека, но не ограничиваясь ими, – свобода выражения взглядов, свобода объединений, право на информацию и право на образование. Кроме того, ему должна отводиться ключевая роль при обсуждении вопросов подключения и цифровой инклюзивности.

4. Сетевая нейтральность

 • Экономические интересы не должны служить единственным определяющим фактором того кому, где и когда предоставляется доступ и к какому именно ресурсу и контенту.

5. Ответственность посредников

 • Удаление контента не должно становиться общепринятой практикой во взаимоотношениях регуляторов и поставщиков услуг, выступающих в роли посредников. Спорный контент не всегда является вредоносным.
 • Отдельное внимание следует уделять повышению транспарентности деятельности поставщиков услуг-посредников и алгорифмов с целью обеспечения уважения прав человека.

6. Нормативная основа прав человека

 • Одинаковое обращение с правами человека офлайн и онлайн.
 • Документы, регулирующие цифровые права, должны быть результатом многостороннего сотрудничества, а не исключительно межгосударственных переговоров.


КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

7. Безопасность критической инфраструктуры Интернета

 • Мы призываем всех стейкхолдеров (заинтересованные стороны) сотрудничать друг с другом в целях обеспечения безопасности и стабильности критической инфраструктуры Интернета, а также ее защиты как от физических, так и от кибератак, при этом не нарушая права человека.

8. Безопасность новых технологий

 • Мы призываем всех стейкхолдеров (заинтересованные стороны) уделять особое внимание вопросам безопасности новых технологий, в частности Интернета вещей, искусственного интеллекта и ботнетов. С проникновением этих технологий в повседневную жизнь уязвимость конечных пользователей к многочисленным угрозам может и создает риски для жизни, здоровья, собственности и прав человека.

9. Безопасность детей онлайн

 • Мы призываем правоохранительные органы, Интернет-провайдеров и других соответствующих стейкхолдеров (заинтересованные лица) к усиленному сотрудничеству в вопросах борьбы с сексуальной эксплуатацией детей онлайн.
 • Родители, школы и педагоги должны сотрудничать в целях повышения осведомленности и кибербуллинга (киберзапугивания).

10. Безопасность данных

 • Все стейкхолдеры (заинтересованные стороны) должны уважать целостность, конфиденциальность и доступность данных. Особое внимание должно уделяться повышению грамотности конечных пользователей в вопросах кибербезопасности и усовершенствованию навыков использования информационно-коммуникационных технологий, что особенно важно в отношении молодежи. Мы призываем всех стейкхолдеров (заинтересованные лица) последовательно отстаивать идею использования обновленного программного обеспечения и безопасных каналов связи.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 Serbian

Translator: Jana Mišić


MEDIJI I SADRŽAJ

1. Fake news ili lažne vesti

 • Fake news urušavaju demokratiju, poverenje u medije, i sadržaj objavljen na Internetu time što obmanjuju građane i snižavaju poverenje u objavljivače sadržaja. Svi akteri treba da učine digitalnu pismenost prioritetom, ključujući veštine kritičkog razmišljanja kako bi primaoci sadržaja prepoznali fake news.

2. Pravo na objavljivanje sadržaja

 • Sloboda izražavanja se vrednuje i svi građani smeju da objavljuju sadržaj bez ograničenja od strane vlasti i u skladu sa članom 10. Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda.


LJUDSKA PRAVA

3. Pristup Internetu

 • Iako se pristup Internetu trenutno ne priznaje kao univerzalno ljudsko pravo, treba da smatrati nužnim omogućujućim faktorom za uživanja prava kao što su sloboda izražavanja i okupljanja i pravo na informacije i obrazovanje, pored drugih. Takođe, pristup Internetu treba da bude centar diskusije o povezivanju i digitalnoj inkluziji.

4. Net Neutralnost

 • Ekonomski interesi ne treba da budu jedini odlučujući faktor u definisanju čemu, gde i kada će neko imati pristup na Internetu.

5. Odgovornost posrednika

 • Skidanje sadržaja ne treba da bude poslednji zajednička akcija između regulatora i interent provajdera, već diskusija na temu sadržaja u pitanju. Kontraverzni sadržaj nije sam po sebi nužno štetan.
 • Kako bi se osiguralo poštovanje prava korisnika, potrebno je rešiti problem nedostatka transparentnosti poslovne prakse posrednih pružaoca usluga i algoritama koje koriste.

6. Instrumenti ljudskih prava

 • Šta se primenjuje offline, primenjuje se i online.
 • Instrumenti koji upravljaju digitalnim pravima ne treba da budu zadatak samo država, već multistakeholder saradnje.


SAJBERBEZBEDNOST

7. Bezbednost kritične Internet infrastrukture

 • Pozivamo sve zainteresovane strane, da u zajedničkoj saradnji, osiguraju bezbednost i stabilnost kritične Internet infrastrukture, i zaštite je od fizičkih i digitalnih pretnji, i to bez ugrožavanja ljudska prava.

8. Bezbednost novih tehnologija

 • Pozivamo sve zainteresovane strane da istaknu značaj bezbednosti novih tehnologija, kao što je Internet stvari, veštačka inteligencija i botnetovi. Sa širenjem upotrebe ovih tehnologija u svakodnevnom životu, raste i nastavlja se opasnost raznih pretnji kao što su ugrožavanje života, zdravlja, imovine i ljudskih prava, po krajnjeg korisnika.

9. Bezbednost dece na Internetu

 • Pozivamo sve agencije za sprovođenje zakona, provajdere Internet usluga, i ostale relevantne zainteresovane strane da ojačaju međusaradnju u borbi protiv seksualne eksploatacije dece na Internetu.
 • Roditelji, škole i učitelji treba da sarađuju na podizavanju svesti o sajber maltretiranju preko Interneta, kao i na prevenciji istog.

10. Bezbednost podataka

 • Sve zainteresovane strane treba da poštuju integritet, poverljivost, i dostupnost podataka. Poboljšanje znanja o sajber bezbednosti krajnjih korisnika i razvijanje nužnih komunikaciono-tehnoloških veština i znanja je kritično, pogotovo za omladinu, i pozivamo sve zainteresovane strane da zagovaraju ažuriranje softvera i bezbednih veza.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Turkish

Translator: Nurhan Güner


MEDYA VE İÇERİK

1. Sahte Haberler

 • "Sahte haberler" vatandaşları yanılttığından ve içerik sağlayıcılarına olan güveni azalttığından, demokrasiyi, medyaya güveni ve İnternet'te yayınlanan içeriği riske sokmaktadır. Tüm paydaşlar, sahte haberlerin belirlenmesi adına eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini de kapsayan dijital okur yazarlığı bir öncelik haline getirmelidirler.

2. İçerik Yayınlama Hakkı

 • İfade özgürlüğü önemlidir ve vatandaşlar, hükümet kısıtlaması olmaksızın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi uyarınca içeriği yayınlayabilmelidir.


İNSAN HAKLARI

3. İnternet Erişimi

 • İnternete erişim şu an evrensel bir insan hakkı olarak tanınmamaktadır. Buna rağmen, ifade ve toplanma özgürlüğü, bilgi ve eğitim hakkı gibi (ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) hakların sağlanması için çok önemli bir unsur olarak düşünülmelidir. Ayrıca bu konu, bağlantı ve dijital kapsamlılık tartışmalarının merkezinde olmalıdır.

4. Ağ Tarafsızlığı

 • Ekonomik çıkarlar kimin, nerede ve ne zaman internete erişebildiğinin tek belirleyici faktörü olmamalıdır.

5. Aracıların Sorumlulukları

 • İçerik takibi, düzenleyici kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılar arasındaki en küçük ortak payda olmamalıdır. Tartışmalı içerik doğası sebebiyle zararlı değildir.
 • Kullanıcıların haklarına saygı duyulduğundan emin olmak adına hizmet sağlayıcıları, iş uygulamalarının ve algoritmalarının şeffaflığını göz önünde bulundurmalıdır.

6. İnsan Hakları Araçları

 • Çevrimdışında uygulunanlar, çevrimiçi ortamda da geçerlidir.
 • Dijital haklara yön veren araçlar yalnızca devletlerin meselesi olmamalı, bunun yerine çok paydaşlı işbirliğine dayalı olmalıdır.


SİBER GÜVENLİK

7. Kritik İnternet Altyapısı Güvenliği

 • Bütün paydaşları, birbirleriyle işbirliği halinde, kritik İnternet altyapısının güvenliğini ve istikrarını, insan haklarını ihlal etmeksizin, hem fiziksel hem de siber tehditlere karşı korumak için çağırıyoruz.

8. Gelişen Teknolojilerin Güvenliği

 • Bütün paydaşları, nesnelerin interneti, yapay zeka ve botnet'ler gibi teknolojilerin güvenliği konusunu vurgulamaya çağırıyoruz. Bu teknolojilerin günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla, son kullanıcılar yaşam, sağlık, mülkiyet ve insan hakları perspektiflerinden tehlikeye girme riski altındadır.

9. Çevrimiçi Çocuk Güvenliği

 • Kanun uyguluyacılarını, İnternet servis sağlayıcılarını ve diğer ilgili paydaşları, çocukların çevrimiçi cinsel istismarıyla mücadelede işbirliğini güçlendirmek adına çalışmaya çağırıyoruz.
 • Ebeveynler, okullar ve eğitimciler siber zorbalığın önlenmesi ve bu konudaki bilincin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapmalıdır.

10. Veri Güvenliği

 • Tüm paydaşlar verilerin bütünlüğüne, gizliliğine ve erişilebilirliğine saygı göstermelidir. Özellikle gençler arasında, son kullanıcıların siber güvenlik okur yazarlığının ve ilgili bilgi ve iletişim teknolojisi ecerilerinin geliştirilmesi kritik önem taşımaktadır. Tüm paydaşları güncellenmiş yazılımların kullanımı ve güvenli bağlantıların sağlanmasını savunmaya davet ediyoruz.
top

YOUthDIG MESSAGES 2017 in Ukranian

Translator: Olga Kyryliuk


МЕДІА ТА КОНТЕНТ

1. «Фейкові» новини

 • «Фейкові новини» підривають демократичний устрій, довіру до медіа та контенту, розміщеного в Інтернеті, в силу заплутування споживачів та зниження надійності джерел інформації. Усі стейкхолдери (зацікавлені сторони) повинні визнавати своїм пріоритетом цифрову освіченість, у тому числі критичне мислення з метою розпізнавання «фейкових» новин.

2. Право публікувати контент

 • Свобода вираження поглядів повинна поважатися. Кожному повинне гарантуватися право публікувати контент без будь-яких обмежень з боку урядів та у відповідності зі статтею 10 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.


ПРАВА ЛЮДИНИ

3. Доступ до Інтернету

 • Незважаючи на те, що наразі доступ до Інтернету не отримав загального визнання у якості самостійного права, він повинен розглядатися як ключова передумова для реалізації наступних прав людини, але не обмежуючись ними, – свобода вираження поглядів, свобода зібрань, право на доступ до інформації та право на освіту. Йому також повинне відводитися ключове місце при обговоренні питань підключення та цифрової інклюзивності.

4. Мережева нейтральність

 • Економічний інтерес не може бути єдиним визначальним фактором того хто, де і коли може отримувати доступ та до яких саме ресурсів і контенту.

5. Відповідальність посередників

 • Видалення контенту не повинне бути нормою у відносинах між регуляторами та постачальниками послуг, що виступають у якості посередників. Спірний контент не завжди є шкідливим.
 • Окрему увагу слід приділити підвищенню транспарентності діяльності постачальників послуг-посередників та алгоритмів з метою забезпечення поваги до прав користувачів.

6. Нормативне закріплення прав людини

 • Рівне ставлення до прав людини офлайн та онлайн.
 • Документи, що регулюють питання цифрових прав людини, повинні розроблятися на основі багатосторонньої співпраці, а не лише у ході міждержавних переговорів.


КІБЕРБЕЗПЕКА

7. Безпека критичної інфраструктури Інтернету

 • Ми закликаємо усіх(і) стейкхолдерів (зацікавлені сторони) співпрацювати один з одним з метою забезпечення безпеки і стабільності критичної інфраструктури Інтернету та її захисту як від фізичних, так і від кібератак, при цьому уникаючи порушення прав людини.

8. Безпека нових технологій

 • Ми закликаємо усіх(і) стейкхолдерів (зацікавлені сторони) приділяти особливу увагу питанням безпеки нових технологій, зокрема Інтернету речей, штучного інтелекту та ботнетів Із проникненням цих технологій у повсякденне життя вразливість кінцевих користувачів до численних загроз може та створює ризики життю, здоров’ю, власності та правам людини.

9. Безпека дітей онлайн

 • Ми закликаємо правоохоронні органи, Інтернет-провайдерів та інших відповідних стейкхолдерів (зацікавлені сторони) посилювати співпрацю щодо боротьби з сексуальною експлуатацією дітей онлайн.
 • Батьки, школи та педагоги повинні співпрацювати у тому, що стосується підвищення обізнаності та попередження кібербуллінгу (кіберзалякування).

10. Безпека даних

 • Усі стейкхолдери (зацікавлені сторони) повинні поважати цілісність, конфіденційність та доступність даних. Особлива увага повинна приділятися підвищенню освіченості кінцевих користувачів з питань кібербезпеки та виробленню відповідних навиків користування інформаційно-комунікаційними технологіями, що є ще більш актуальним по відношенню до молоді. Ми закликаємо усіх(і) стейкхолдерів (зацікавлені сторони) послідовно відстоювати ідею використання оновленого програмного забезпечення та безпечних каналів зв’язку.
top