YOUthDIG 2018 messages

From EuroDIG Wiki
Jump to navigation Jump to search

YOUthDIG 2018

YOUthDIG logo
YOUthDIG at EuroDIG 2018 in Tbilisi, Georgia – Youth Messages

Youth Messages in Albanian

Aksesi

 • Sigurimi i barazizë në pjesmarrjen e të rinjve nga backgrounde të ndryshëm veçanërisht në grupet e më pak të privilegjuara si psh por jo e kufizuar te gratë, minoritetet dhe LGBTQI+ nëpërmjet mekanizmave të financimit nga qeveritë, biznesit dhe organizatat ndërkombëtare.
 • Rritja e vizibiliteti të mundësive të pjesmarrjes në aktivitetet e qeverisjes së internetit duke përmirësuar aksesin në informacion cilësor dhe tërheqës dhe duke rritur aftësitë e pjesmarrësve.
 • Sigurimi i një qasjeje sistematike për pjesë marrjes rinore në strukturat staturoe të grupeve të interesit të qeverisjes së internet psh përfqësues të të rinjve në organe vendimarrëse.

Aftësimi dixhital

 • Askush nuk duhet të tolerojë keqinformimin dhe të favorizojë ata që e krijojnë dhe e zhvillojnë atë . Më shumë burime duhet të vihen në dispozicion të promovimit të të menduarit kritik në lidhje me parregullsitë e information
 • Edukimi është vital për rritjen e aftësimit dixhital, njerëzit do të mund të marrin vendime online duke marrë benefitet dhe duke që ndruar të sigurtë. Duhet të pë rfshihen masa si identifikimi i scams, të menduarit kritik, netiketa dhe njohja me të drejtat dhe përgjegjësitë si qytetar dixhital.

Një internet që funksionon për të gjithë

 • Interneti do të bëhet gjithnjë e më i nevojshëm për jetën e njerezve në të ardhmen. Çdokush duhet të ketë të drejtën për të formuar në ardhmen e internetit dhe duhet të sigurojmë që do të mbetet një burim global dhe social që është i hapur dhe që është në përfitim të njërëzimit. Kjo arrihet duke e zhvilluar internet me në qasje nga lart-poshtë, gjithë përshirë se dhe me pjes-marrjen e të gjitha grupeve të interesit.
 • Interneti duhet të zhvillohet në mënyrë etike në mënyrë që çdokush mbë shtetet për ta përdorur atë në mënyrë të shëndetshme dhe të ekuilibruar.
  Interneti duhet të zhvillohet në mënyrë që të respektojë mjedisinin dhe që ndrueshmë rinë.

Rregullimi i internetit, privatësia e të dhënave dhe mbrojtja ligjore kundrejt krimit kibernetik

 • Rregullimi i internetit përfshin rregulla që qeverisin internetin dhe duhet të drejtohet nga qeveritë dhe ndëemjetësit duke i forcuar dhe mbrojtur përdoruest.
 • Privatë ia e të dhënave duhet të garatojë që çdokush të ketë të drejtë vendosë sesi përmbajtja e tij ë shtë duke u përdorur.
 • Mbrojtja legale kundër krimit kibernetik duhet të jetë e kuptueshme. Çdo krimi online duhet t’i kushtohet e njëjta rëndë si një krimi offline.
 • Krimi kibernetik duhet të trajtohet me mjete që përputhen me mjedisin online.

Përfshirja dixhitale

 • Për të arritur pjesmarrjen dixhitale, kopjuteri dhe përmbajtja e shërbimeve duhet të jenë të përdorshme për të gjithë.
 • Masa parandaluese reaktive janë të nevojshm për të mbrojtur grupet vulnerable si fëmijët, gratë, pakicat kombëtare dhe LGBTQI+.
 • Përdoruesit duhet të jenë më proaktivë për hate speech online dhe websitet duhet të kenë mjete pë r t’i bërë ballë sjelljes diskriminuese.

Marrim përsipër të vazhdojmë dialogun dhe ta bëjmë atë një element kyç diskutimi në European Dialogue on Internet Governance të vitit të ardhshëm.

top

Youth Messages in Dutch

Toegankelijkheid

Het zorgen voor gelijkheid van jongerenparticipatie met verschillende achtergronden, met name kansarme groepen, zoals, maar niet beperkt tot, vrouwen, minderheden en LGBTQI +, via financieringsmechanismen door overheden, particuliere bedrijven en internationale organisaties.

Het vergroten van zichtbaarheid van de mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan internet governance-activiteiten, door de toegankelijkheid tot kwaliteit en aantrekkelijke informatie (bijvoorbeeld edutainment) te verbeteren en de capaciteit van deelnemers tijdens de conferentie te vergroten.

Het waarborgen van een systematische aanpak van jongerenparticipatie in wettelijke structuren van belanghebbenden op het gebied van internet governance. Bijvoorbeeld vertegenwoordiging van een jongeren in besluitvormingsorganen.

Digitale geletterdheid

Niemand mag mis-, dis- en mail informatie tolereren en ook geen grond geven aan degenen die het creëren en delen. Er moeten meer middelen worden toegewezen om kritisch denken over onjuiste informatie te bevorderen.

Onderwijs is van vitaal belang voor het vergroten van de digitale geletterdheid zodat mensen weloverwogen beslissingen kunnen nemen en het beste uit hun tijd op het internet halen en veilig blijven. Dit omvat maatregelen zoals het identificeren van oplichting, kritisch denken, netiquette en het kennen van je rechten en verantwoordelijkheden als digitale burger.

Een internet dat voor iedereen werkt

Het internet zal in de toekomst nog meer onmisbaar zijn in ieders leven. Iedereen zou het recht moeten hebben om de toekomst van internet vorm te geven en wemoeten ervoor zorgen dat het een wereldwijde sociale hulpbron blijft die openstaat en de mensheid ten goede komt. Om dit te bereiken, moet de ontwikkeling van internet worden voortgezet in een inclusief, bottom-up en multi-stakeholderproces. Het internet moet zich ontwikkelen op een manier die het milieu respecteert en duurzaam blijft.

Regulering van internet, gegevensbescherming en wettelijke bescherming tegen cybercrime (internetcriminaliteit)

Regulering van internet omvat regels die het internet beheersen en deze moeten worden gehandhaafd door regeringen en/of tussenpersonen, terwijl het ook een mechanisme vormt dat de rechten van eindgebruikers machtigt en beschermt.

Gegevensbescherming is van groot belang om ervoor te zorgen dat iedereen het recht heeft om te beslissen hoe zijn eigen data wordt gebruikt. Dit recht moet redelijk afdwingbaar zijn.

De rechtsbescherming tegen cybercriminaliteit moet alomvattend zijn. Alle misdaden die online worden gepleegd, moeten dezelfde ernst en prioriteit krijgen als de misdaden die offline worden gepleegd. Cybercriminaliteit moet worden aangepakt met hulpmiddelen die betrekking hebben op de online wereld.

Digitale inclusie

Om digitale inclusie te bevorderen, moeten zowel hardware als inhoud en diensten op niet-discriminerende basis kunnen worden gebruikt en door het onderwerp kunnen worden benaderd.

Preventieve en reactieve maatregelen zijn nodig om kwetsbare groepen beter te beschermen, zoals, maar niet beperkt tot, kinderen, vrouwen, etnische minderheden en LGBTQI+ - groepen. Gebruikers moeten meer proactief zijn om online haatzaaien uit te spreken en websites moeten robuustere manieren hebben om discriminerend en onmenselijk gedrag aan te pakken.

We verbinden ons ertoe om dit dialoog voort te zetten en het centraal te stellen in de volgende Europese dialoog over internet governance in 2019.

top

Youth Messages in English

Accessibility

Ensuring equity of participation of young people from different backgrounds, especially underprivileged groups, such as but not limited to women, minorities, and LGBTQI+, through funding mechanisms by governments, private companies and international organizations.

Increasing visibility of the possibilities to participate in internet governance activities, by improving accessibility to quality and attractive information (e.g. edutainment) and by building the capacity of participants.

Ensuring a systematic approach for youth participation in statutory structures of the internet governance stakeholders, e.g. youth representation in decision making bodies.

Digital literacy

No one should tolerate mis-, dis-, and malinformation nor give ground to those who create and share it. More resources should be allocated to promote critical thinking on information disorder.

Education is vital for increasing digital literacy so that people can make informed decisions online in order to get the most out of their time on the internet and stay safe. This includes measures such as identifying scams, critical thinking, netiquette, and knowing your rights and responsibilities as a digital citizen.

An internet that works for everybody

The internet will be even more indispensable in everyone’s lives in the future. Everybody should have the right to shape the future of the internet and we need to ensure that it remains a global social resource that is open and benefits humanity. In order to achieve this, the development of the internet should be pursued in an inclusive, bottom up and multi-stakeholder process.

It needs to be ensured that the internet develops in a ethical way so that everybody is supported in making a balanced and healthy use of it.

The internet must develop in a way that respects the environment and remains sustainable.

Regulation of internet, data privacy and legal protection against cybercrime

Regulation of internet involves rules which govern the internet and should be enforced by governments and/or intermediaries while also constituting a mechanism which empowers and protects the rights of end users.

Data privacy is of paramount importance to ensure that everyone has the right to decide how their own content is being employed. This right should be reasonably enforceable.

Legal protection against cybercrime should be comprehensive. All crimes committed online should be dealt with the same seriousness as those committed offline. Cybercrime should be dealt with tools which pertain to the online world.

Digital inclusion

In order to foster digital inclusion, computer ware as well as content and services should be usable and accessible by design on a non-discriminatory basis.

Preventive and reactive measures are necessary to better protect vulnerable groups, such as but not limited to children, women, ethnic minorities and LGBTQI+ groups. Users should be more proactive about calling out hate speech online and websites need to have more robust ways to tackle discriminatory and dehumanising behaviour.

We commit to continuing this dialogue and to make it a central point of discussion in the next European Dialogue on Internet Governance.

top

Youth Messages in French

Accessibilité

S’assurer de l’équité dans la participation des jeunes de différentes origines, avec un souci particulier pour les groupes défavorisés, tels que mais non limité aux femmes, minorités et LGBTQI+, à travers des mécanismes de financement gouvernementaux, du secteur privés et des organisations internationales.

Accroitre la visibilité des possibilités de participation aux activités de la gouvernance de l’internet, en améliorant l’accessibilité à l’information attractive et de qualité (par exemple l’edutainement) et en développant les capacités des participants.

S’assurer d’une approche systématique à la participation des jeunes dans les structures permanentes de parties prenantes de la gouvernance de l’internet, par exemple dans des structures de prises de décisions.

Alphabétisation numérique

Personne ne devrait tolérer la mésinformation, désinformation et la malinformation, ni céder à ceux qui en créent et en partagent. Plus de ressources devraient être allouées afin de promouvoir la pensée critique sur les troubles informationnels.

L’éducation est primordiale afin d’accroitre l’alphabétisation numérique afin que les gens puissent prendre des décisions en ligne afin de profiter pleinement de leurs expériences en ligne en toute sécurité. Cela inclut des mesures telles que favorisant l’identification du hameçonnage, le développement de l’esprit critique, la nétiquette et la connaissances des droits et devoirs du citoyen numérique.

Un internet qui fonctionne pour tous

Avec le temps, l’internet sera de plus en plus indispensable dans la vie de tous. Tous devraient avoir le droit de façonner le futur de l’internet et nous avons besoin de nous assurer qu’il reste une ressource commune, ouverte et qui bénéficie à l’humanité. Afin d’atteindre ce but, le développement de l’internet devrait être poursuivi d’une manière inclusive, ascendante et multi parties-prenantes. Nous devons nous assurer que l’internet se développe d’une manière éthique afin que soit encouragé un usage sain et balancé. L’internet doit se développer d’une manière qui respecte l’environnement et qui soit durable.

Régulation de l’internet, protection des données personnelles et protection juridique contre la cybercriminalité

La régulation de l’internet implique des règles qui gouvernent l’internet et qui devraient être appliquées par les gouvernements et/ou intermédiaires et qui autonomisent les utilisateurs et protègent leurs droits.

La protection des données personnelles est d’une importance capitale afin de s’assurer que tous ont le droit de décider comment leurs contenus sont utilisés. Ce droit devrait être appliqué de manière raisonnable.

La protection juridique contre la cybercriminalité devrait être exhaustive. Tous les crimes commis en ligne devraient être traités avec le même sérieux que ceux commis hors ligne. La cybercriminalité devrait être gérée avec les outils qui appartiennent au cyberespace.

Inclusivité numérique

Afin de favoriser l’inclusivité numérique, tous les objets informatiques ainsi que les contenus et services devraient être utilisables et accessibles par nature et sur une base non-discriminatoire.

Des mesures préventives et curatives sont nécessaires afin de mieux protéger les groupes défavorisés, tels que mais de manière non limitée, les enfants, les femmes, les minorités ethniques et LGBTQI+. Les utilisateurs devraient être plus proactifs afin d’identifier les discours haineux en ligne et les sites web doivent s’armer d’outils plus robustes afin de faire face aux comportements discriminatoires et déshumanisants.

Nous nous engageons à continuer ce dialogue et à en faire un point central de notre discussion lors de la prochaine rencontre EuroDIG.

top

Youth Messages in Georgian

ხელმისაწვდომობა

უზრუნველყოფს სხვადასხვა ფენის ახალგაზრდების (განსაკუთრებით არაპრივილეგირებული ჯგუფების როგორებიცაა მაგრამ არა შემოიფარგლება, ქალების ლგბტქ+ თემის) თანაბარი ჩართულობის ხელმსაწვდომობას სამთავრობო ორგანოების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და კერძო კომპანიების დაფინანსების საშუალებით. ასევე, იგულისხმება ინტერენეტ მმართველობის საქმიანობაში მონაწილეობის შესაძლებლობების გაზრდა ხარისხიანი და მიმზიდველი ინფორმაციის (მაგ. შემეცნებით-გასართობი) ხელმისაწვდომობის გაუმჯობებესებით და მონაწილეთა შესაძლებლობების შექმნით. ერთ-ერთი მიზანია უზრუნველყოს ინტერნეტ მმართველობის კანონით დადგენილ (ან საკანონმდებლო) სტრუქტურებში, მაგალითად, გადაწყეტილების მიმღებ ორგანოებში ახალგაზრდების მუდმივი ჩართულობა.

ციფრული წიგნიერება

არავინ არ უნდა იყოს ტოლერანტული რაიმე სახის დისკრიმინაციის, დისკრიმინაციის ინიციატორებისა და გამავრცელებლების მიმართ. მეტი რესურსი უნდა იქნას გამოყოფილი, რათა წავახალისოთ კრიტიკული აზროვნება ინფორმაციული ქაოსის პირობებში. განათლება სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ციფრული წიგნიერების გაზრდისთვის, რათა ადამიანებმა შეძლონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღება ონლაინ რეჟიმში. ეს კი მათ საშუალებას მისცემს მაქსიმალურად ნაყოფიერად გამოიყენონ ინტერნეტ სივრცეში გატარებული დრო და იყვნენ უსაფრთხოდ. ეს მოიცავს ისეთ ზომებს, როგორიცაა სკანირების იდენტიფიცირება, კრიტიკული აზროვნება, ინტერნეტის მართებული გამოყენება და ციფრული მოქალაქისათვის საჭირო უფლებებისა და მოვალეობების ცოდნა.

ინტერნეტი, რომელიც მუშაობს ყველასთვის

მომავალში ინტერნეტი კიდევ უფრო შეუცვლელი იქნება ყველას ცხოვრებაში. ყველას უნდა ჰქონდეს ინტერნეტის მომავლის ჩამოყალიბების საშუალება და ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ის რჩება გლობალურ სოციალური რესურსად, რომელიც ღია და სარგებლობის მომტანია კაცობრიობისთვის. ამ მიზნის მისაღწევად,ინტერნეტის განვითარების პროცესი უნდა იყოს ინკლუზიური, განვითარებადი, ყველა მხარის ჩართულობით. გათვალისწინებული უნდა იყოს, რომ ინტერნეტი ვითარდება ეთიკური გზით. ასე რომ, ყველას ეძლევა მისი დაბალანსებულად და ჯანსაღად გამოყეების საშუალება. ინტერნეტი უნდა განვითარდეს ისე, რომ ანგარიშს უწევდეს გარემოს და ამავე დროს დარჩეს მდგრადი. ინტერნეტი, მონაცემთა კონფიდენციალურობა და კიბერდანაშაულისაგან სამართლებრივი

დაცვა

ინტერნეტის რეგულირება ითვალისწინებს წესებს, რომლებიც ინტერნეტს მართავს და მათი დაცვა მთავრობების ან / და შუამავლების მიერ უნდა ხორციელდებოდეს, რომელიც ასევე წარმოადგენს მექანიზმს, რომელიც უზრუნველყოფს მომხმარებლების უფლებების დაცვას. მონაცემთა კონფიდენციალურობა უმნიშვნელოვანესია, რათა დაიცვას ყველას უფლება, გადაწყვიტონ, თუ როგორ იმართება მათი კონტენტი. ეს უფლება უნდა იყოს გონივრულად აღსრულებული. კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ სამართლებრივი დაცვა უნდა იყოს ღია, გამჭვირვალე (ყოვლისმომცველი). ყველა კიბერდანაშაული ისეთივე ყურადღებით უნდა იყოს შესწავლილი, როგორც ნებისმიერი სხვა ტიპის დანაშაული. კიბერდანაშულს იმ მეთოდებით უნდა ებრძოდნენ, რომელიც ონლაინ სივრცესთანაა დაკავშირებული.

ციფრული ჩართულობა

ციფრული ჩართულობის ხელშეწყობის მიზნით კომპიუტერული მოწყობილობები, ისევე როგორც კონტენტი და მომსახურება უნდა იყოს გამოსადეგი და ხელმისაწვდომი არადისკმინაციული დიზაინის საფუძველზე. რეაგირება და პროფილაქტიკური ღონისძიებები აუცილებელია მოწყვლადი ჯგუფების, შშმ ბავშვების, ქალების, ეთნიკური უმცირესობების და ლგბტ თემის დასაცავად. მომხმარებელი უფრო პროაქტიური უნდა იყოს სიძულვილის ენის მიმართ ონლაინ სივრცეში და ვებგვერდებმა უნდა გამოიყენონ უფრო მტკიცე საშუალებები, რათა გაუმკლავდნენ დისკრიმინაციულ და არაჰუმანურ ქცევებს.

ჩვენ ვაგრძელებთ ამ დიალოგს, რათა ვაქციოთ ის განხილვის მთავარ თემად მომდევნო European Dialogue on Internet Governance-ზე.

top

Youth Messages in German

Zugänglichkeit und Partizipation

Jungen Menschen, besonders, wenn sie zu strukturell unterprivilegierten Gruppen zählen – u.a. Frauen, Minderheiten und LGBTQI+ - soll gleichberechtigte Partizipation in Internet Governance ermöglicht werden. Das soll mit finanziellen Förderungen durch Regierungen, Privatunternehmen und internationalen Organisationen erreicht werden.

Die verschiedenen Möglichkeiten, im Berich Internet Governance aktiv zu werden, sollen sichtbarer gemacht werden. Einerseits durch das Bereitstellen qualitativ hochwertiger und ansprechender Informationen, andererseits durch Kompetenzstärkung der Teilnehmenden.

Die Einbindung von jungen Menschen in Entscheidungsprozesse der Internet Governance Stakeholder soll verpflichtend gemacht werden, z.B. durch Repräsentation in Entscheidungsgremien.

Medienkompetenz

Niemand soll Fehlinformationen und Falschmeldungen tolerieren oder denen eine Plattform geben, die diese erstellen und verteilen. Es sollen mehr Ressourcen dafür aufgewendet werden, kritisches Denken und Medienkompetenz zu fördern. Bildung ist der entscheidende Faktor, wenn es darum geht, digitale Kompetenzen zu steigern. Nur so können Internetnutzer*innen fundierte Entscheidungen treffen, das Internet bestmöglich nutzen und ihre Sicherheit erhöhen. Dazu gehören u.a. die Fähigkeit, Betrugsversuche zu erkennen, das kritische Hinterfragen von Information, Netiquette und Kenntnisse über die eigenen Rechte und Pflichten als digitale*r Bürger*in.

Internet, das allen nutzt

Das Internet wird in der Zukunft zunehmend wichtiger für alle Menschen. Alle sollten das Recht haben, das Internet mitzugestalten. Wir müssen garantieren, dass es eine soziale Ressource bleibt, die für alle zugänglich ist und nutzerorientiert aufgebaut ist. Um das zu erreichen, sollen wir einen inklusiven, bottom-up Multistakeholder-Ansatz verfolgen. Es soll sichergestellt werden, dass sich das Internet nach ethischen Grundsätzen weiterentwickelt, um allen zu ermöglichen, ein gesundes, ausgewogenes digitales Leben zu führen. Es soll außerdem bei allen Entwicklungen darauf geachtet werden, dass die Umwelt geschützt wird und Fortschritt nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit passiert.

Rechtliche Regulierungen, Datenschutz und Rechtssicherheit

Das Internet wird auf Basis von Gesetzen reguliert. Diese Grundsätze sollten von Regierungen und Wirtschaftsakteuren durchgesetzt werden, gleichzeitig sollen Endnutzer*innen dadurch geschützt und befähigt werden. Datenschutz ist von höchster Wichtigkeit, um sicherzustellen, dass alle Nutzer*innen selbst entscheiden können, wie ihre eigenen Inhalte genutzt werden. Das Recht auf Datenschutz soll gut durchsetzbar sein.

Rechtsschutz gegen Internetkriminalität sollte umfassend sein. Rechtsdurchsetzung sollte nach den gleichen Grundsätzen wie in der analogen Welt funktionieren, allerdings sollten die Rechtsmittel an die Anforderungen des Internets angepasst werden.

Digitale Inklusion

Um digitale Inklusion zu steigern, sollen sowohl Hardware, als auch digitale Inhalte und Dienstleistungen barrierearm und zugänglich konzeptioniert sein.

Präventive Maßnahmen sind ebenso notwendig wie angepasste Problemlösungen um gefährdeten Gruppen, u. a. Kinder, Frauen, ethnische Minderheiten und LGBTQI+ effektiv zu schützen. Nutzer*innen sollten eigenverantwortlich Hassrede widersprechen und Webseiten brauchen robustere Mechanismen um gegen diskriminierendes und menschenfeindliches Verhalten agieren zu können.

Wir verplichten uns, diesen Dialog weiterzuführen und ihn zu einem zentralen Punkt beim nächsten EuroDIG zu machen.

top

Youth Messages in Italian

Accessibilità

Assicurare equità di partecipazione ai giovani provenienti da ambienti diversi, specialmente nel caso di gruppi svantaggiati quali, ma senza limitarsi a: donne, minoranze e gruppi LGBTQI+, attraverso meccanismi di finanziamento da parte di governi, compagnie private e organizzazioni internazionali.

Aumentare la visibilità delle possibilità di partecipazione alle attività inerenti la gestione di internet, attraverso il miglioramento dell’accessibilità ad un’informazione che sia allettante e di qualità (es. edutainment, imparare divertendosi) e attraverso l’edificazione delle capacità di chi vi partecipa.

Assicurare un approccio sistematico all partecipazione giovanile nelle strutture statutarie dei vari portatori di interesse nella gestione di internet, ad esempio attraverso una rappresentanza giovanile all’interno degli organismi decisionali.

Alfabetizzazione Digitale

Nessuno dovrebbe tollerare mis-, dis- e mala-informazione, né dare spazio a coloro che la creano e la diffondono. Maggiori risorse dovrebbero essere allocate per la promozione del pensiero critico inerente il disordine informativo.

L’educazione è vitale per l’incremento dell’alfabetizzazione digitale e affinché le persone siano in grado di prendere decisioni informate online e di poter trarre il meglio dal tempo che passano su internet, rimanendo al sicuro. Questo include misure quali l’identificazione di truffe, il pensiero critico, l’etichetta digitale e la consapevolezza dei propri diritti e delle proprie responsabilità di cittadini digitali.

Un Internet che funzioni per tutti

Internet diverrà sempre più indispensabile nelle vite di ognuno. Tutti dovrebbero avere il diritto di modellare il futuro di internet e abbiamo bisogno di assicurarci che questo rimanga una risorsa globale, che sia aperta e di beneficio per l’umanità. Per poter ottenere ciò, lo sviluppo di internet dovrebbe essere perseguito tramite un processo che sia inclusivo, dal basso verso l’alto e con molteplici portatori d’interesse.

Bisogna che l’internet si sviluppi in maniera etica, così che ognuno sia supportato nel farne un uso sano e bilanciato.

Internet deve svilupparsi rispettando l’ambiente e rimanendo sostenibile.

Regolamento di internet, privacy dei dati e protezione legale contro il cybercrimine

Il regolamento di internet coinvolge regole che amministrano internet e dovrebbero essere rafforzate dai governi e/o da degli intermediari e allo stesso tempo istituire un meccanismo che protegga e dia potere agli utenti.

La privacy dei dati è di importanza nevralgica per assicurare che tutti abbiano il diritto di decidere come vengano impiegati i propri contenuti. Questo diritto dovrebbe essere implementato in maniera ragionevole.

La protezione legale contro il cybercrimine dovrebbe essere comprensiva. Tutti i crimini commessi in rete dovrebbero essere trattati con la stessa serietà di quelli commessi nella vita reale. Il cybercrimine dovrebbe essere trattato con strumenti che pertengono il mondo digitale.

Inclusione digitale

Per promuovere l’inclusione digitale, i prodotti informatici, così come i contenuti ed i servizi dovrebbero essere progettati su base non discriminatoria per poter essere utilizzabili e accessibili per tutti.

Misure di prevenzione e reazione sono necessarie per proteggere meglio gruppi vulnerabili quali, ma senza limitarsi a: donne, minoranze e gruppi LGBTQI+. Gli utenti dovrebbero essere più proattivi riguardo la denuncia di discorsi d’odio online e i siti internet hanno bisogno di modi più robusti di rivolgersi contro comportamenti discriminatori e deumanizzanti.

Ci impegniamo a continuare questo dialogo e di renderlo un punto centrale di discussione al prossimo dialogo europeo sulla gestione di internet (EuroDIG).

top

Youth Messages in Lithuanian

Prieinamumas

Užtikrinti lygiavertį dalyvavimą jaunų žmonių iš skirtingų kontekstų, ypač nepalankioje padėtyje esančių grupių, pvz., moterų, mažumų ar LGBTQI +, dėka vyriausybių, privačių įmonių ir tarptautinių organizacijų fnansavimo mechanizmų.

Didinti matomumą galimybių dalyvauti interneto valdymo veiklose, gerinant kokybiškos ir patrauklios informacijos prieinamumą (pvz., švietimo pramogos) ir plėtojant dalyvių gebėjimus.

Užtikrinti sistemingą požiūrį į jaunimo dalyvavimą interneto valdymo suinteresuotųjų statutinėse struktūrose, pvz., jaunimo atstovavimas institucijose, priimančiose sprendimus.

Skaitmeninis raštingumas

Niekas neturėtų toleruoti neteisingos, neigiamos ir blogos informacijos, bei nesuteikti pagrindo tiems, kurie ja kuria ir dalinasi. Reikėtų skirti daugiau išteklių kritinio mąstymo skatinimui dėl informacijos sutrikimo.

Švietimas yra gyvybiškai svarbus siekiant padidinti skaitmeninį raštingumą, kad žmonės galėtų priimti informuotus sprendimus internete, kad išnaudotų savo laiką internete efektyviai ir saugiai. Tai apima tokias priemones kaip sukčiavimo, kritinio mąstymo, netiketo nustatymas, ir žinojimas savo, kaip skaitmeninio piliečio, teises ir pareigas.

Internetas, kuris dirba visiems

Ateityje, Internetas bus dar labiau būtinas kiekvieno žmogaus gyvenime. Kiekvienas turėtų turėti teisę formuoti interneto ateitį, ir mes turime užtikrinti, kad jis išliktų pasaulinis socialinis šaltinis, kuris būtų atviras ir naudingas žmonijai. Norint tai pasiekti, interneto vystymasis turėtų būti siekiamas remiantis procesu "iš apačios į viršų" ir įtraukiant daugelį suinteresuotųjų šalių.

Turi būti užtikrinta, kad internetas vystytųsi etišku būdu, kad visi būtų remiami subalansuotu ir sveiku naudojimusi.

Internetas turi vystytis taip, kad būtų gerbiama aplinka ir išliktų tvaru.

Interneto reguliavimas, duomenų privatumas ir teisinė apsauga nuo elektroninių nusikaltimų

Interneto reguliavimas apima taisykles, kurios reglamentuoja internetą ir turėtų būti įgyvendinta vyriausybės ir (arba) tarpininkų, tuo pat metu sudarant mechanizmą, kuris įgalina ir apsaugo tiesioginių vartotojų teises.

Duomenų privatumas yra itin svarbus siekiant užtikrinti, kad kiekvienas turi teisę nuspręsti, kaip naudojamas jų turinys. Ši teisė turėtų būti pagrįstai vykdytina.

Teisinė apsauga nuo elektroninių nusikaltimų turėtų būti išsami. Visi nusikaltimai įvykdyti internete turėtų būti vertinamas taip pat rimtai, kaip ir atliekant veiksmus realybėje. Kovos su elektroniniais nusikaltimais klausimai turėtų būti nagrinėjami naudojant internetinį pasaulį.

Skaitmeninė įtrauktis

Siekiant skatinti skaitmeninę integraciją, kompiuterinė įranga, turinys ir paslaugos turėtų būti naudojamos ir prieinamos dizaino būdu nediskriminuojant.

Siekiant apsaugoti pažeidžiamas grupes (pvz., vaikai, moterys, etninės mažumos ir LGBTQI +) būtina imtis prevencinių ir reaktyvinių priemonių. Vartotojai turėtų būti aktyvesni iššaukiant neapykantos kalbą internete ir interneto svetainėms reikia turėti tvirtesnių būdų kovoti su diskriminaciniu ir dehumanizuojamuoju elgesiu.

Mes įsipareigojame tęsti šį dialogą ir padaryti jį pagrindinia diskusija kitame Europos dialoge dėl interneto valdymo.

top

Youth Messages in Polish

Dostępność

 • Zapewnienie równości w uczestnictwie młodych ludzi z różnych środowisk, szczególnie środowisk zmarginalizowanych (na przykład kobiet, mniejszości, środowisk LGBTQI+), poprzez mechanizmy finansowane przez rządy, firmy oraz organizacje międzynarodowe.
 • Podniesienie widoczności możliwości wzięcia udziału w Zarządzaniu Internetem (Internet Governance), poprzez poprawę dostępu do atrakcyjnych informacji o tego rodzaju możliwościach.
 • Zapewnienie podejścia systematycznego dla uczestnictwa w statutowych strukturach zarządzania internetem (na przykład – reprezentacja młodzieży w strukturach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji).

Alfabetyzm cyfrowy

 • Dezinformacja i celowe wprowadzanie w błąd nie powinno być tolerowane w żadnej mierze. Więcej środków powinno być przekazanych na to, by promować krytyczne myślenie w celu przeciwdziałania skutkom dezinformacji.
 • Edukacja jest niezbędna dla wzrostu alfabetyzmy cyfrowego. Ludzie winni być w stanie podejmować decyzje w Internecie, by jak najlepiej używać swój czas przebywania w sferze wirtualnej. Narzędzia jakie powinny temu służyć to między innymi netetykieta, krytyczne myślenie, szybka identyfikacja nieprawdziwych informacji, a także świadomość własnych praw i obowiązków jako osoby przebywającej w sferze Internetu.

Internet, który działa dla wszystkich

Internet będzie jeszcze bardziej niezbędny w życiu ludzi w przyszłości. Dlatego każdy powinien mieć prawo do kształtowania przyszłości internetu. Powinniśmy upewnić się, że Internet pozostanie globalnym społecznym zasobem, który jest otwarty, by przynosić ludzkości korzyści. By to osiągnąć, rozwój Internetu powinien przebiegać w sposób inkluzywny, oddolny, włączający wiele punktów widzenia.

Musimy upewnić się, że Internet rozwijać się będzie zgodnie z etyką, by każdy mógł być wspierany w zrównoważonym i zdrowym użytkowaniu internetu. Co więcej, Internet musi rozwijać się w sposób zrównoważony, niezagrażający środowisku naturalnemu.

Regulacja internetu, prywatność i prawna ochrona przed przestępczością internetową

Regulacja Internetu wiąże się z regułami, które rządzą Internetem i które powinny być egzekwowane przez rząd/strony pośrednie w czasie ustanawiania mechanizmu, który będzie chronił użytkowników Internetu. Prywatność danych użytkowników Internetu jest niezwykle ważna przede wszystkim z punktu widzenia upewnienia się, iż każdy ma prawo do decydowania jak jego treści i dane są używane. Tego rodzaju prawo powinno być możliwe do wyegzekwowania.

Prawna ochrona przed przestępczością internetową powinna być wieloaspektowa. Wszystkie przestępstwa popełnione drogą internetową powinny być procedowanie z taką samą starannością i powagą, jak te popełnione w świecie poza-internetowym. Ponadto, przestępczość internetowa powinna być zwalczana za pomocą narzędzi stosownych dla świata on-line.

Włączenie cyfrowego

W celu zapewnienia włączania cyfrowego, urządzenia i usługi internetowe powinny być zaprojektowane tak, by w założeniu nie dyskryminować. Konieczne jest wprowadzenie narzędzi do ochrony grup szczególnie wrażliwych, takich jak na przykład dzieci, kobiety, mniejszości etyczne oraz grupy osoby przynależące do LGBTQI+.

Użytkownicy internetu powinni być bardziej aktywni w zwalczaniu mowy nienawiści w Internecie, natomiast strony internetowe powinny dysponować lepszymi środkami do wychwytywania tego rodzaju zachowań o naturze mowy nienawiści.

Zobowiązujemy się do kontynuowania tego dialogu i do uczynienia go punktem centralnym podczas następnej konferencji EuroDIG.

top

Youth Messages in Portuguese

Acessibilidade

Garantir a igualdade de participação de jovens de diferentes origens, especialmente grupos desprivilegiados, tais como, mas não limitado a mulheres, minorias e LGBTQI+, por meio de mecanismos de financiamento de governos, empresas privadas e organizações internacionais. Aumentar a visibilidade das possibilidades de participação nas atividades de governação da Internet, melhorando a à informação de qualidade e atrativa (por exemplo, edutainment) e aumentando a capacidade dos participantes.

Assegurar uma abordagem sistemática para a participação dos jovens nas estruturas estatutárias das partes interessadas na governação da Internet, por exemplo representação juvenil nos órgãos de decisão.

Alfabetização digital

Ninguém deve tolerar desinformação, nem dar espaço àqueles que a criam e partilham. Mais recursos devem ser alocados para promover o pensamento crítico sobre a desordem de informação.

A educação é vital para o aumento da alfabetização digital, para que as pessoas possam tomar decisões informadas on-line, a fim de aproveitarem ao máximo o seu tempo na Internet e permanecerem seguras. Isso inclui medidas como identificação de fraudes, pensamento crítico, netiqueta e conhecimento dos direitos e responsabilidades enquanto cidadãos digitais.

Uma internet que funciona para todos

A Internet no futuro será ainda mais indispensável na vida de todos. Assim, o direito a moldar o futuro da internet deve ser universal e deve ser garantido que a internet continue a ser um recurso social global que é aberto e beneficia a humanidade. Para o conseguir, o desenvolvimento da Internet deve ser um processo inclusivo, ascendente e com múltiplas partes interessadas.

É preciso garantir que a Internet se desenvolva de forma ética, para que todos sejam apoiados no seu uso equilibrado e saudável. A internet deve ser desenvolvida de uma maneira que respeite o meio ambiente e permaneça sustentável.

Regulação da Internet, privacidade de dados e proteção legal contra cibercrimes

A regulação da internet envolve regras que governam a internet e devem ser executadas por governos e / ou intermediários, ao mesmo tempo que constituem um mecanismo que capacita e protege os direitos dos usuários finais.

A privacidade dos dados é de suma importância para garantir que todos tenham o direito de decidir como o seu próprio conteúdo está a ser utilizado. Este direito deve ser razoavelmente aplicável.

A proteção legal contra o cibercrime deve ser abrangente. Todos os crimes cometidos online devem ser tratados com a mesma seriedade que os cometidos offline. O cibercrime deve ser tratado com ferramentas que pertençam ao mundo online.

Inclusão digital

A fim de promover a inclusão digital, o software e hardware, bem como os conteúdo e serviços, devem ser utilizáveis e acessíveis por design de forma não discriminatória.

Medidas preventivas e reativas são necessárias para proteger melhor os grupos vulneráveis, tais como, mas não limitado a crianças, mulheres, minorias étnicas e grupos LGBTQI+. Os usuários devem ser mais proativos em reprovar o discurso de ódio online e os sites precisam de ter formas mais robustas de lidar com comportamentos discriminatórios e desumanizadores.

Comprometemo-nos a continuar este diálogo e a torná-lo um ponto central de discussão no próximo Diálogo Europeu sobre a Governação da Internet.

top

Youth Messages in Slovenian

Dostopnost

Zagotovitev enakovredne participacije mladih z različnih družbenih ozadij, še posebno neprivilegiranim skupinam, kot na primer: ženske, manjšine in LGBTQI+. Programi naj se financirajo s pomočjo finančnih mehanizmov držav, zasebnih podjetij in mednarodnih organizacij.

Za povečanje vidnost o možnostih participacije mladih v aktivnostih internetnega upravljanja s ciljem zagotoviti primere pogoje za usposabljanja in izboljšanje dostopnosti mladih do kakovostnih in atraktivnih informacij (zabavno učenje).

Zagotovitev sistemskega pristopa za participacijo mladih v strukturah upravljanja interneta z različnimi deležniki; na primer: zastopanost mladih v odločevalskih procesih in organih odločanja.

Digitalna pismenost

Nihče ne bi smel upravičevati širjenja lažnih, nepreverjenih ali zavezujočih informacij, ter s tem dati podlago za kreiranje in širjenje le teh. Več sredstev bi bilo treba nameniti za promocijo kritičnega mišljenja in kreiranje lažnih informacij.

Izobraževanje je ključno za povečanje digitalne pismenosti, da lahko mladi sprejemajo prave odločitve »online« z namenom, da dobijo čim več relevantnih informacij, da ostanejo varni na internetu. To vključuje ukrepe, ko so prepoznavanje prevar, kritično razmišljanje, omrežni bonton in poznavanje pravic in odgovornost, ki jih imamo kot digitalni državljani.

Internet, ki deluje za vsakogar

Internet bo postal še bolj nepogrešljiv del našega vsakdanjega življenja v prihodnosti. Vsakdo bi moral imeti pravico oblikovati podobo interneta in si prizadevati, da internet ostane globalni vir, ki je odprt za vse in služi koristi človeku. Z namenom, da se ta cilj lahko doseže mora internet ostati vključujoč, od spodaj navzgor speljan proces, v katerem so vključeni vsi pomembni deležnik, ki soustvarjajo internet.

Zagotoviti moramo, da se internet razvija etično, in da so ustvarjeni pogoji, kjer lahko vsak posameznik prispeva svoj delež pri razvoju interneta v smeri uravnotežene, zdrave in pametne uporabe.

Internet se mora razvijati v trajnostni smeri in spoštovati okolje.

Regulacija interneta, varnost podatkov in pravno varstvo pred kibernetsko varnostjo

Regulacija interneta vključuje pravila, ki urejajo internetno upravljanje, ki mora biti spodbujeno od držav in/ali od ponudnikov storitev z namenom zagotovitve ustreznih mehanizmov za zaščito in opolnomočenje končnega uporabnika.

Zaščita podatkov je izrednega pomena za zagotovitev enakovrednega dostopa na kakšen način se uporablja lastna vsebina uporabnika. Ta pravica mora biti primerno zagotovljena.

Pravno varstvo proti kibernetski varnosti mora zajemati vse bistvene elemente varnosti. Vse zločine na internetu se mora obravnavati enako resno kot zločine, ki se zgodijo izven omrežja.

Kibernetsko varnost je treba obravnavati z orodji, ki se nanašajo na omrežje.

Digitalna vključenost

Z namenom spodbujanja digitalne vključenosti morajo biti računalniške vsebine in storitve dostopne in vključujoče brez razlikovanja glede na zasnovo.

Preventivno in ustrezno odzivanje je nujno za boljšo zaščito ranljivih skupin, kot na primer: otroci, ženske, etnične manjšine in LGBTQI+ skupine. Uporabniki morajo biti bolj proaktivni pri zaznavanju sovražnega govora na spletu. Spletne strani naj so zasnovane tako, da se lahko lažje spopadajo z diskriminatornim in nečloveškim vedenjem uporabnikov.

Zavezujemo se, da bomo nadaljevali dialog ter da bodo izbrane tematike mladih v središču pogovorov na naslednjem dogodku Evropskega dialoga internetnega upravljanja.

top

Youth Messages in Spanish

Accesibilidad

 • Garantizar la igualdad de participación de los jóvenes de diferentes orígenes, especialmente grupos desfavorecidos, como mujeres, minorías y otras LGBTQI +, a través de mecanismos de financiación por parte de gobiernos, empresas privadas y organizaciones internacionales.
 • Aumentar la visibilidad de las posibilidades de participar en actividades de gobernanza de Internet, mejorando el acceso a información atractiva y de calidad (por ejemplo, entretenimiento educativo) y construyendo la capacidad de los participantes.
 • Garantizar un enfoque sistemático para la participación de los jóvenes en las estructuras legales de las partes interesadas en la gobernanza de internet, p. representación juvenil en la toma de decisiones cuerpos

Alfabetización digital

 • Nadie debe tolerar el mal, el dis- y la malformación ni ceder terreno a quienes crear y compartirlo. Se deben asignar más recursos para promover el pensamiento crítico en el trastorno de la información
 • La educación es vital para aumentar la alfabetización digital para que las personas puedan informarse decisiones en línea para aprovechar al máximo su tiempo en Internet y permanecer seguro. Esto incluye medidas tales como identificación de estafas, pensamiento crítico, netiqueta, y conocer sus derechos y responsabilidades como ciudadano digital

Un internet que funciona para todos

 • Internet será aún más indispensable en la vida de todos en el futuro.Todos deberían tener derecho a configurar el futuro de Internet y necesitamos garantizar que siga siendo un recurso social global abierto y que beneficie a la humanidad. Para lograr esto, el desarrollo de Internet debe llevarse a cabo de proceso inclusivo, de abajo arriba y de múltiples partes interesadas.
 • Se debe garantizar que Internet se desarrolle de manera ética para que todos estén apoyado en hacer un uso equilibrado y saludable de la misma.
 • Internet debe desarrollarse de una manera que respete el medio ambiente y permanezca sostenible

Regulación de internet, privacidad de datos y protección legal contra cibercrimen

 • La regulación de internet implica reglas que gobiernan Internet y deben ser impuesto por gobiernos y / o intermediarios a la vez que constituye un mecanismo que autoriza y protege los derechos de los usuarios finales.
 • La privacidad de los datos es de suma importancia para garantizar que todos tengan derecho a decidir cómo se está empleando su propio contenido. Este derecho debe ser razonable ejecutable.
 • La protección legal contra el delito cibernético debe ser integral. Todos los crímenes cometidos en línea debe tratarse con la misma seriedad que los cometidos fuera de l ínea. El cibercrimen debe tratarse con herramientas que pertenecen al mundo en línea

Inclusión digital

 • Para fomentar la inclusión digital, la informática, el contenido y los servicios debe ser utilizable y accesible por diseño de forma no discriminatoria. Las medidas preventivas y reactivas son necesarias para proteger mejor a los grupos vulnerables, como, entre otros, niños, mujeres, minorías étnicas y grupos LGBTQI +.
 • Los usuarios deberían ser más proactivos para denunciar los discursos de odio en línea y los sitios web necesita tener formas más robustas para enfrentar el comportamiento discriminatorio y deshumanizante.

Nos comprometemos a continuar este diálogo y convertirlo en un punto central de discu- sión en el próximo Diálogo Europeo sobre Gobernanza de Internet.

top

Youth Messages in Turkish

Erişilebilirlik

 1. Uluslararası organizasyonlarin, hükümetlerin ve özel şirketlerin yatırımıyla, özellikle az ayrıcalıklı olan, kadınlarla sınırlı olmayan azınlıkların, LGBTQI+ gibi farklı geçmişe sahip genç insanların katılımını sağlamak.
 2. Kaliteli ve ilgi çekici bilgiye (örn. eğlendirici öğretim) erişimi ve katılımcı sayısını arttırarak internet yönetişim faaliyetlerine katılma fırsatlarını arttırmak.
 3. Gençlerin, internet yönetişim paydaşlarının yasal yapılarına sistematik yaklaşımlarını sağlamak, örneğin; karar verme mekanizmalarındaki gençlik temsili.

Dijital Okur-Yazarlık

 1. Kimse yalan yanlış bilgilendirmelere göz yummamalı ve bu bilgileri yaratan ve paylaşan kişilere imkan vermemelidir. İnsanları bilgi kirliliği hakkında kritik düşünmeye teşvik etmek için daha fazla kaynak ayrılmalıdır.
 2. Eğitim, dijital farkındalığın arttırılması için hayati önem taşır; böylelikle insanlar internette daha yetkin kararlar alırlar ve böylelikle internetteki zamanlarının çoğunda güvende olurlar. Bu eğitim; sahtekarlığı farketme, kritik düşünme, internet görgü kurallarını ve aynı zamanda bir dijital vatandaş olarak kendi hak ve sorumluluklarını bilmek gibi bazı ölçütler içerir.

Herkes için çalışan bir internet

 1. İnternet, gelecekte herkesin hayatında daha da vazgeçilmez bir hal alacak. Herkesin internetin geleceğini şekillendirme hakkı olmalı ve biz onun tüm insanlığa yarar sağlayan açık bir kaynak olarak kalmasını sağlamalıyız. Bunu başarmak için internetin gelişiminde baştan sona herkesin katılımı gereklidir.
 2. İnternetin etik bir şekilde geliştiğinden emin olunmalı, böylelikle herkesin interneti dengeli ve sağlıklı kullanımı desteklenir.
 3. İnternet çevreye saygı duyan ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmelidir.

Siber suçlara karşı internet, veri gizliliği ve yasal korunma yönetmeliği

 1. İnternet yönetmeliği; interneti yöneten kuralları içerir ve hükümetler ve/veya aracılar tarafından desteklenmelidir. Aynı zamanda, kullanıcıların haklarını güçlendiren ve koruyan bir mekanizmaya da yardımcı olmalıdır.
 2. Veri gizliliği, herkesin kendi bilgilerinin ne denli paylaşılacağına karar vermesindeki en önemli unsurdur. Bu hak makul bir şekilde icra edilmelidir.
 3. Siber suçlara karşı yasal koruma kapsamlı olmalıdır. Çevrimiçi işlenen her suç, en az gerçek hayatta işlenen suçlar kadar ciddiye alınmalıdır. Sibersuçların cezalandırılması, çevrimiçi dünyadaki araçlar aracılığıyla uygulanmalıdır.

Dijital kaynaşma

İnternet kaynaşımını teşvik etmek için; içerik ve servisler gibi bilgisayar birimleri, ayrımcılık gözetmeden kullanılabilir ve erişilebilir bir dizayna sahip olmalıdır. Çocuklar, kadınlar, etnik azınlıklar ve LGBTQI + grupları gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan savunmasız grupları daha iyi korumak için, koruyucu ve duyarlı ölçütler gereklidir. Kullanıcılar, çevrimiçi nefret söylemlerine karşın daha önetkin olmalılar ve internet sitelerinin, ayrımcı ve insanlıkdışı tutumlara karşı mücadelelerinde daha sert yolları olmalıdır.

Gelecek internet yönetişimi, avrupa diyaloğunda, bu konuşmayı bir odak noktası olarak devam ettirmeyi taahüt ediyoruz.

top

Youth Messages in Urdu

دسترس

 1. حکومت نجی کمپنیوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے فنانس( مالی) میکانیزم کے ذریعےمختلف پس منظرسےتعلق رکھنےوالے نوجوانوں خاص طور پر، کَم مُستفیض گروہ جیسے کہ خواتین ، اقلیتوں اور کسی بھی قسم کی جنسی ترجیہات رکھنے والوں وغیرہ کی مساوی شرکت کو یقینی بنانا.
 2. معیار اور پرکشش معلومات (مثال کے طور پرایڈوٹینمنٹ) تک رسائی میں اضافہ اور شرکاء کی صلاحیت کی تعمیر سے انٹرنیٹ گورننس سرگرمیوں میں حصہ لینے کے امکانات سےآشنا کرنا۔
 3. انٹرنیٹ گورننس اسٹیک ہولڈرز کے قانونی ڈھانچےجیسےکہ فیصلہ سازی کے اداروں میں نوجوانوں کی منظم شکل میں شمولیت کو یقینی بنایا جاۓ۔

ڈیجیٹل خواندگی

 1. کسی کو بھی نہ توجان بوجھ کر یا انجانے میں غلط معلو مات کی فراہمی اور نہ ہی انہیں اسے تخلیق اورپھیلانے والوں کو برداشت کرنا چاہئے۔ معلوماتی بدنظمی کے بارے میں اہم سوچ کو فروغ دینے کے لئے مزید وسائل مختص کئے جانے چاہئے۔
 2. تعلیم ڈیجیٹل خواندگی بڑھانے کے لئے بہت اہم ہے تاکہ لوگ انٹرنیٹ پر ان کے گزارے وقت کوزیادہ بہتر طریقے سے صرف کرنے اور محفوظ رہنے کے لۓ بہتر فیصلے آن لائن کر سکے۔ اس میں سکیمز کو پہچاننے، اہم سوچ رکھنے، نیٹیکیٹیٹ، اور ڈیجیٹل شہری کے طور پر اپنے حقوق اور ذمہ داریاں جاننے وغیرہ جیسے اقدامات شامل ہیں۔

ایک ایسا انٹرنیٹ جو سب کے لۓ کام کرے

 1. مستقبل میں ہر ایک کی زندگی میں انٹرنیٹ اور زیادہ ناگزیر ہوگا. ہر شخص کو انٹرنیٹ کے مستقبل کو شکل دینے کا حق ہونا چاہئے اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک عالمی معاشرتی وسیلہ کے طور پر قائم رہے جو کہ سب کیلۓ اور انسانیت کے فائدے کیلۓ ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لۓ، انٹرنیٹ کی ترقی کو ایک جامع، بوٹم آپ اور ملٹی اسٹیک ہولڈر کے عمل میں جاری رکھنا چاہئے۔۔
 2. اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ انٹرنیٹ اخلاقی(قانونی) طریقے سے ترقی(تیار)کرے تاکہ ہر کسی کو متوازن اور فائدہ مند استعمال میں مدد مل سکے۔
 3. انٹرنیٹ کو اس طرح سے تیار ہونا چاہیے کہ وہ ماحول کا احترام کرے اور پائیدار رہیں۔

سائبرکریم کے خلاف انٹرنیٹ، ڈیٹا کی رازداری اور قانونی تحفظ کے قوانین

 1. انٹرنیٹ کے ضابطے میں ایسے قوانین شامل ہیں جو انٹرنیٹ کو کنٹرول (نافذ) کرتے ہیں اوران کو حکومتوں اور/یا انٹرمیڈریٹرز کی طرف سے نافذ کیا جانا چاہئے جبکہ ایک ایسا میکانیزم بھی تشکیل دینا ہوگا جو صارفین کے حقوق کو برقرار رکھتا ہو۔
 2. ڈیٹا کی رازداری انتہائی اہمیت کی حامل ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر فرد کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہو کہ ان کا اپنا مواد (کنٹنٹ) کس طرح سے استعمال کیا جاۓ۔ یہ حق مناسب طریقے سے نافذ ہونا چاہئے۔
 3. سائبرکریم کے خلاف قانونی تحفظ جامع ہونا چاہئے۔ آن لائن انجام دیے جانے والے تمام جرائم کو آف لائن انجام دیے جانے والے جرائم جیسی سنجیدگی کے ساتھ نمٹا جانا چاہئے۔ سائبرکریم کو آن لائن دنیا سے متعلق آلات)سوفٹ وئر( کے ساتھ نمٹا جانا چاہئے۔

ڈیجیٹل شمولیت/ ڈیجیٹل ادخال

ڈیجیٹل شمولیت کو فروغ دینے کے لئے، کمپیوٹر ویئر اور اس کے ساتھ ساتھ مواد اور خدمات (سروسز) کسی غیر متضاد بنیاد پر ڈیزائن کے ذریعہ قابل استعمال اور قابل رسائی ہونا چاہئے۔ کمزور گروپوں جیسے کہ بچوں، خواتین، نسلی اقلیتوں اور کسی بھی قسم کی جنسی ترجیہات رکھنے والوں (انہیں گروپوں تک محدود نہیں) کو بہترطریقے سے تحفظ فراہم کرنے کے لئے احتیاتی اور رد عمل اقدامات ضروری ہیں۔ صارفین کو آن لائن نفرت انگیزگفتگو سے متعلق زیادہ فعال ہونا چاہئے اور ویب سائٹس کو امتیازی اور حقارت آمیز رویے سے نمٹنے کے لئے زیادہ مضبوط طریقوں کی ضرورت ہے۔

ہم اس بات چیت کو جاری رکھنے اور انٹرنیٹ گورننس پر اگلے یورپی مذاکرات میں اسے ایک مرکزی نقطہ بحث بنانے کا عزم کرتے ہیں۔

top